رزین لمینیشن اوتوبوک

رزین لمینیشن اوتوبوک

رزین لمینیت برای ساخت قطعات با نسبت کم رزین
ویسکوزیته کم
با مشخصات مکانیکی مشابه 617H19
نفوذ بهتر در بافت
تخلیه سریع هوا از بافت

ورن حدود 4 کیلو