پروتز زیر زانو اتوبوک اوسر

پروتز زیر زانو  اتوبوک اوسر

ویژگی های یک پروتز زیر زانو استاندارد 

یک پروتز یا پای مصنوعی زیر زانو برای افراد با قطع از استخوان ساق ساخته می شود. پروتز زیر زانو از بخش های مختلفی ساخته شده است:

 سوکت پروتز

 لاینر به عنوان بخشی که باعث راحتی پا در سوکت شده و همچنین پا و سوکت را به یکدیگر متصل می کند.

 لوله مدولار به عنوان رابط بین سوکت و پنجه پروتزی قرار می گیرد.

پنجه پروتز به عنوان اولین بخش از پروتز پا که با زمین در ارتباط است.


سایبرطب به عنوان مرجع تخصصی تامین قطعات پروتز برای ارائه مشاوره در زمینه انتخاب قطعات پروتزی در کنار شماست.